Gesman
QUINS SERVEIS OFERIM?

A) ASSESSORIA FISCAL

Per portar a terme una adequada operació mercantil, es necessari un bon assessorament i una bona planificació fiscal. La nostra tasca, entre d’altres, es minimitzar la càrrega tributaria de la seva empresa, en funció de la realitat econòmica tenim present la legislació vigent en cada moment. Entre altres serveis d’aquesta branca, oferim:

 • Altes Hisenda a nivell estatal, autonòmic i local. (Censals, I.A.E., etc…)
 • Càlcul, confecció, liquidació i presentació del següents tributs:
  • Impost sobre societats.
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Liquidacions d’I.V.A.
  • Liquidacions pagaments fraccionats IRPF d’empreses individuals.
  • Liquidacions de retencions de personal, mobiliari i immobiliari.
  • Impost de Transmissions Patrimonials i AJD.
  • Impost sobre Successions i Donacions.
  • Gestió d’impostos Locals i Autonòmics.
 • Confecció i presentació a Hisenda de les declaracions per:
  • Operacions amb terceres persones.
  • Operacions de tràfic comunitari. (Recapitulatives i Intrastat)
 • Confecció dels Comptes Anuals.
 • Assistència i representació davant l’Inspecció d'Hisenda.
 • Formulació de tot tipus de recursos i requeriments.
 • Sol·licitud de certificats tributaris.
 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Tot tipus d’aplaçaments de deutes tributaris.

B) ASSESSORIA COMPTABLE

Tota empresa ha de portar una correcta i adequada comptabilitat, tant a nivell individual com a societari, per això, i segons les necessitats de cada client, oferim:

 • Assessorament general comptable.
 • Estudi i confecció de comptabilitats.
 • Revisions periòdiques de comptabilitats.
 • Confecció i tramitació llibres comptables Oficials.
 • Confecció de llibres auxiliars.

C) ASSESSORIA LABORAL

La planificació de personal es un dels recursos més importants de tota empresa, per això donem l’assessorament més adequat per salvaguardar els interessos del nostre client, tenint en compte que la relació d’empresa-treballador sigui la més fluida i harmoniosa possible, oferint:

 • Gestió de nòmines, TC1 i TC2.
 • Contractació laboral.
 • Altes d’empreses i obertures de centres de treball.
 • Gestió i capitalització de l’atur.
 • Contenciosos laborals CMAC.
 • Altes, modificacions i baixes d’autònoms.
 • Gestió de prestacions de la Seguretat Social. (Jubilació, viudetat, invalidesa, baixes IT, etc…)
 • Assistència i representació davant l’Inspecció de Treball.
 • Assessorament laboral en general.

D) ASSESSORAMENT JURÍDIC I ALTRES SERVEIS

Dintre d’aquesta branca, englobem la resta de diferents i variats serveis professionals, no anomenats anteriorment, els quals son portats a terme, uns de forma personal i d’altres mitjançant col·laboradors externs seleccionats acuradament, oferint:

 • Constitució de tot tipus de Societats ( mercantils o privades).
 • Contractes mercantils.
 • Modificacions d’Estatuts Societaris.
 • Obtenció de certificats (Rgtres. Civil, Mercantil i de la Propietat).
 • Assessorament i tramitació d’herències i donacions.
 • Assessorament i gestió de contractes d’arrendament.
 • Legalització d'establiments comercials i industrials.
 • Tràmits Rgtre. Propietat Industrial (Marques i Patents).
 • Protecció de dades de caràcter personal.
 • Prevenció de riscos laborals.